Ispod možete preuzeti sva dokumenta koja objavljuje vrtić “Mary Poppins”

 

PLANOVI, PROGRAMI, IZVEŠTAJI

Izveštaj o radu direktora

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada 19-20

 

REŽIM DANA

 

PRAVNI AKTI USTANOVE

Statut PU

Pravilnik o radu PU

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite bezbednosti dece u PU

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u PU

Poslovnik o radu vaspitno – obrazovnog veća PU

Poslovnik o radu Upravnog odbora PU

Pravilnik o radu Saveta roditelja PU

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravila ponašanja u PU

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

 

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o radu

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o obligacionim odnosima